• 100. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego

     • W tym roku w dniu 3 maja należy wspomnieć jeszcze jedno ważne wydarzenie w historii naszego państwa, które niewątpliwie miało wpływ na dalsze losy narodu.

      Dnia 3 maja 1921 na zachodnich ziemiach polskich, na Śląsku wybuchło powstanie. Mieszkańcy Śląska nie mogli pogodzić się z myślą, że ziemie te mogą w całości znałeś się z nowy w państwie niemieckim. Mieli dość ponad 100 letnich zaborów i uzależnienia od Niemców. Czy mieli inne wyjście?  Nie. Otóż w marcu 1921 przeprowadzony był na Górnym Śląsku plebiscyt na temat przynależności tych ziem do Polski lub Niemiec. Niemcy w ostatniej chwili przywieźli na Śląsk około 200 tysięcy osób narodowości niemieckiej. Udział w plebiscycie tej dodatkowej ludności przesądził o wyniku plebiscytu na korzyść Niemiec. Państwa zachodnie zdecydowały o przyznaniu tylko skrawka ziem Polsce, czyli niespełna jednej czwartej spornego terytorium. W odpowiedzi na krzywdzące decyzje Wojciech Korfanty ogłosił strajk generalny rozpoczynający III powstanie śląskie. W nocy 3 maja 1921 r czyli 100 lat temu powstańcy polscy opanowali wiele śląskich miast. ,,Z domów wychodziła ludność polska , a dowiedziawszy się ,że Królewska Huta ( dzisiaj Chorzów) pozostaje pod władza powstańców przyłączyła się do pochodu . Miasto zmieniło swoja szatę zewnętrzną. Nazwy ulic, szyldy i napisy przemalowano z niemieckich na polskie. Domy udekorowano polskimi flagami…”

      Powstańcom udało się zaskoczyć Niemców. Od 6 do10 maja przeprowadzili największa ofensywę docierając do Odry i Kędzierzyna.

      III Powstanie Śląskie okazało się zwycięstwem dla Polaków. W jego wyniku powiększono obszar ziem, przyznanych Polsce. Tylko dzięki wielkiej ofierze i determinacji Polaków znaczne i najważniejsze pod względem przemysłowym tereny Górnego Śląska zostały włączone do Polski.  Niestety wielu powstańców poniosło śmierć za Polskę.  Są to  wielcy narodowi bohaterowie, o których należy przypominać kolejnym pokoleniom Polaków.

      ,,Cześć i chwała bohaterom!”

        

      Opracowano na podst:

      https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/4291/1/Studia_Podlaskie_4_Snopko_spr.pdf

      https://www.tygodnikprzeglad.pl/mamy-konstytucje/https://drive.google.com/file/d/156mlzbV2-MTkkx8bO5WTQE9CjOF0-rFhttps://docs.google.com/presentation/d/1y7Qws0iEjOAX6m40Y

      https://powstania.slaskie.pl/content/iii-powstanie-slaskie-w-1921-roku

      www.dzieje.pl

      Autor: B.Bogdanowska-Olszówka

     • Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

     • W historii narodów są ważne daty wspominane przez pokolenia. W życiu naszego narodu mamy wiele takich dat przypominających o niezwykłych zdarzeniach. Jedną z nich jest 3 maja z 1791 roku.

      Była ona pierwszą ustawą zasadniczą w Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej.

      Jak napisano w jej wstępie, uchwalono ją „dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic". Przyjął ją  na nadzwyczajnej sesji Sejm Wielki obradujący w latach 1788-1792.

      Konstytucja 3 Maja  miała  stać się podstawą naprawy Rzeczpospolitej - w wymiarze ustrojowym i społecznym, miała też umocnić państwo, a przez to uchronić  je przed utratą niepodległości.

      Ten nowoczesny akt proklamował zasady, które i dzisiaj uznawane są za zasady państwa demokratycznego, takie jak zasada zwierzchnictwa narodu, reprezentacji oraz trójpodziału władz.

      Prace nad opracowaniem ustawy prowadzone były w tajemnicy, co było niezwykle istotne, bowiem istnieli potężni i wpływowi przeciwnicy reform obawiający się, że ograniczą ich pozycję polityczną i wpływy w kraju. Głównymi inicjatorami działań byli: Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, Julian Ursyn Niemcewicz, do których dołączył król Stanisław August Poniatowski.

      Uchwaleniu konstytucji sprzyjała także atmosfera patriotycznego pobudzenia, widoczna wśród części szlachty i mieszczan warszawskich, z prezydentem stolicy Janem Dekertem na czele.

      Zwolennicy zmian, obawiający się silnej grupy przeciwników reform, posłużyli się przy uchwalaniu tej ustawy fortelem. Obrady Sejmu zostały zwołane tuż po Wielkanocy, gdy wielu posłów przebywało na urlopach. O konieczności przybycia na obrady poinformowano jedynie zwolenników reform, pomijając ich przeciwników.

      Debata nad konstytucją trwała przez cały dzień 3 maja. Ostatecznie uchwalono ją bez formalnego głosowania, przez aklamację, po tym, jak po sześciu godzinach obrad posłowie poderwani wystąpieniem Michała Zabiełły zaczęli wznosić okrzyki - "Niech żyje konstytucja!"

      Uchwalenie konstytucji uczczono salwami armatnimi. Szczęśliwi obradujący udali się do Katedry św. Jana położonej w pobliżu Zamku Królewskiego, aby w modlitwie dziękować Bogu za rozpoczęcie naprawy państwa. Konstytucja 3 Maja stała się faktem.

      Aby jednak nikt nie kwestionował prawnego trybu uchwalenia Konstytucji, 5 maja odbyło się posiedzenie Sejmu, na którym komisja konstytucyjna złożyła, na wniosek większości posłów, podpisy pod ustawą. Zastosowano też  zgodny z prawem tryb jej  legalizacji.

      "Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządy naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas umiejętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucyję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną swoją wolą nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to Konstytucyi dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają" - napisano w preambule ustawy.

      Konstytucja przekształcała Polskę w monarchię konstytucyjną z dziedzicznością tronu. Zerwano, z elekcyjnością - jednym z elementów "złotej wolności szlacheckiej", co spotkało się z niechęcią sporej części szlachty i magnaterii.

      Zastosowano, wtedy wcale jeszcze nie powszechną, nowoczesną  zasadę trójpodziału władz, która obowiązuje  dziś w systemach demokratycznych. Oddzielono władzę wykonawczą od ustawodawczej i sądowniczej.

      Władzę wykonawczą miał sprawować król i będąca rodzajem rządu Straż Praw.

      Władza ustawodawcza miała spoczywać w rękach parlamentu złożonego z dwóch izb - Sejmu i Senatu, natomiast władzę sądowniczą miały sprawować wolne i niezawisłe sądy.

      Konstytucja zreformowała pozycję mieszczan, jednak tylko w przypadku tzw. miast królewskich. Umożliwiono im szybką nobilitację, co oznaczało, że  bogatsi przedstawiciele mieszczaństwa mieli ułatwioną drogę do otrzymywania szlachectwa. Dopuszczono ich także do uczestniczenia w procesie uchwalania prawa dotyczącego kwestii miejskich, jednak tylko w charakterze doradców i obserwatorów.

      Konstytucja pozytywnie wypowiadała się o chłopach podkreślając, że jest to najliczniejsza część narodu. Chłopi uzyskali zapewnienie opieki prawa i rządu w zakresie umów  zawieranych z panami.  Twórcy ustawy zasadniczej na czele praw postawili zasadę, że wiara katolicka ma być religią panującą zachowując zasadę równouprawnienia innych religii.

      Ustawa majowa obowiązywała niespełna rok. Nie zdążyła na dobre zaistnieć w polskim systemie politycznym, stała się raczej świadectwem woli ratowania ojczyzny, przykładem postawy patriotycznej i obywatelskiej, wreszcie wskazaniem moralnym i duchowym, do którego Polacy odwoływali się w czasach zaborów.

      Jej uchwalenie przyjęto z zaskoczeniem, ale odzew był na tyle pozytywny, że w kraju zaczęły się tworzyć Kluby przyjaciół Konstytucji 3 Maja, uznawane przez niektórych za pierwsze polskie nowoczesne stronnictwo polityczne.

      Środowiska patriotyczne widziały w tej ustawie ogromną szansę dla wzmocnienia i ratowania Polski, natomiast środowiska konserwatywne,   które poczuły, że ich pozycja jest zagrożona, okazywały zaniepokojenie bądź wyraźną niechęć i wrogość głosząc demagogicznie, że zmiana ustroju i zduszenie złotej wolności to jest kres Rzeczpospolitej.

      Konstytucja 3 Maja nie zamykała procesu reform i modernizacji Rzeczpospolitej, ale była próbą otwarcia na dalszą przebudowę kraju.

      Opozycyjna magnateria postanowiła szukać ratunku w Rosji. Z tej chęci powrotu do starego ustroju zrodziła się idea konfederacji targowickiej, która została powołana niespełna rok po uchwaleniu Konstytucji. W granice Rzeczypospolitej wkroczyła blisko 100 tysięczna armia rosyjska, która miała przywracać stary ład i porządek. Polska przegrała wojnę z Rosją, a do niechlubnego spisku targowickiego przystąpił także król Stanisław August Poniatowski.

      W czasie rozbiorów Konstytucja 3 Maja była traktowana, jako symbol dążeń do odzyskania niepodległości. Dla wielu Polaków świętowanie jej uchwalenia było okazją do manifestowania swojego patriotyzmu.

      Manifestacje 3-majowe odbywały się podczas insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego i styczniowego, a także hucznie w Galicji w 100-lecie jej uchwalenia.

      Malarz Jan Matejko z okazji jej 100 rocznicy namalował najsłynniejszy obraz ,,reklamujący” w II połowie XIX wieku to znaczące wydarzenie .

      Wielkie uroczystości rocznicowe odbyły się także 3 maja 1918 roku w okupowanej jeszcze przez Niemców Warszawie, na kilka miesięcy przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

      W II Rzeczpospolitej rocznica Konstytucji 3 Maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku.

      Po wojnie w Polsce Ludowej ostatni raz to święto obchodzono w 1946 roku. Wówczas to duża manifestacja patriotyczna w Krakowie została  rozpędzona przez nową władzę siłą.

      W latach PRL-u na temat konstytucji mówiło się w sposób w miarę pozytywny, uczono o niej w szkole, ale święta nie wolno było obchodzić. Władze dbały, by flagi zawieszone na 1 maja, już następnego dnia były zdejmowane..

      Do kalendarza świąt państwowych rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja została przywrócona 6 kwietnia 1990 roku.

      Przy okazji świętowania 230 rocznicy pierwszej polskiej ustawy zasadniczej należy wspomnieć o innych konstytucjach, które miał naród polski w swojej historii. Były to;

      Konstytucja Księstwa Warszawskiego nadana przez Napoleona w 1807 roku,

      Konstytucja Królestwa Polskiego 1815 roku nadana przez cara Rosji Aleksandra I .

      Ustrój Polski, prawa, wolności i obowiązki obywatela po 1918 roku określały dwie konstytucje; Marcowa z 1921 roku oraz Kwietniowa z 1935 roku.

      Po II wojnie światowej znowu narzucono Polakom konstytucję- stalinowską w 1952 roku.

      Obowiązywała ona aż do uchwalenia tzw. "Małej konstytucji" w 1992 roku. która określała kompetencje najważniejszych organów władzy państwowej w czasie transformacji ustrojowej naszego kraju.

      Obecnie obowiązuje konstytucja uchwalona dnia 2 kwietnia 1997 roku. 

      Autor: B. Bogdanowska-Olszówka

     • Akcja Szkolnego Koła Caritas „Daj mi pić. Studnie dla Afryki”

     • Czy zastanawiałeś się, że może zabraknąć Ci wody do picia, czy do kąpieli? Nie! To nie możliwe! Przecież jest w sklepie, a nawet gdyby była jakaś awaria sieci wodociągowej to wkrótce ją naprawią. Są jednak ludzie na świecie, dla których czysta woda jest bezcenna. Pomóżmy im! 

      Siostra Cecylia Bachalska ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek tak pisze: Nigdy nie zapomnę też widoku kilkuletniego, spragnionego chłopca, który puszką czerpał wodę z kałuży i ją pił. Chwile wcześniej przez tą samą kałużę przechodziło stado bydła...

      Szkolne Koło Caritas zaprasza wszystkich uczniów i pracowników szkoły do akcji „Daj mi pić. Studnie dla Afryki“. Przyłączmy się do akcji zbierania  srebrnego złomu na rzecz budowy studni.

      W naszych domach jest dużo zniszczonych, srebrnych łańcuszków, kolczyków, uszkodzonych srebrnych pierścionków. Często nie wiemy co z tym zrobić.  

      Dołącz do akcji i przynieś do szkoły,  a my zapakujemy i wyślemy do Misjonarzy Sercanów, którzy za uzyskane pieniądze ze sprzedaży srebrnego złomu dofinansują budowę studni np. w Czadzie, Tanzanii.

      Uszkodzoną biżuterię srebrną będziemy zbierać do 20 czerwca br., a następnie wolontariusze zapakują i wyślą na adres misjonarzy.

      W bibliotece szkolnej będzie znajdowało się pudełeczko służące do zbiórki srebra. Czekamy i dziękujemy.

      Opracowano na podstawie ulotki reklamowej  Daj mi pić ! Studie dla Afryki

      www.zbieramto.pl,

      www.miscesercanow.pl

      Przewodnicząca SKC: B. Bogdanowska-Olszówka

     • Pierwsza praca

     • Prawdziwe bogactwo to nie to, ile twoja praca pozwoli Ci zarobić, ale to kim Cię uczyni - właśnie to mogli sprawdzić nasi uczniowie chociaż przez jeden dzień. Wcześniej za pomocą różnych testów i gier, a teraz w prawdziwych warunkach, bo w formie zadań i poleceń służbowych, młodzież starała się zweryfikować swe „zdolności pracownicze” w wybranych przedsiębiorstwach.

       47 uczniów naszej szkoły kształcących się  w Technikum w zawodzie technik ekonomista uczestniczyło przez cały miesiąc – kwiecień br.  - w Dniu Przedsiębiorczości. W ramach tego działania młodzież odbywała  jednodniowe, kilkugodzinne praktyki w  30 różnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach projektu pt. ,,Ekonomia i rachunkowość to trafna inwestycja w przyszłość", który jest prowadzony z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.  Ideą tego programu  jest  włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzenie innowacyjnego podejścia do przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

      Otóż młody praktykant przez kilka godzin towarzyszył  pracownikowi wybranej przez siebie firmy w wykonywaniu codziennej pracy.  W tym czasie poznawał zakres obowiązków na danym stanowisku, dowiadywał się również jaka towarzyszy mu odpowiedzialność i jakie są niezbędne jego predyspozycje oraz umiejętności. Uświadomił sobie również związek między wykształceniem, a swoją przyszłą karierą zawodową. Pracownik zapoznawał  ucznia z działalnością firmy, powierzał  mu wykonanie prostych zadań i odpowiadał na jego pytania. Na pewno było to ciekawe doświadczenie. Dzień przedsiębiorczości pozwolił z pewnością  rozwiać wątpliwości związane z tym, jak naprawdę wygląda praca na danym stanowisku.  Zainspirował młodzież do refleksji nad swoją przyszłością zawodową i wyborem ścieżki rozwoju zawodowego.

      A oto  jak wspominają to uczniowie:

      To było ciekawe doświadczenie i świetna lekcja przedsiębiorczości! Było trochę stresu,  ale też satysfakcji ze zrealizowanych zadań , a nade wszystko sporo ciekawych doświadczeń na przyszłość. Wizyty w firmach i instytucjach były dla nas  przyjemnym doświadczeniem.   Mogliśmy oderwać się od codziennej rutyny, spędzając czas z nowo poznanymi ludźmi. Część wiedzy teoretycznej wykorzystaliśmy w praktyce.  Zdobyte doświadczenie z pewnością przyda się w przyszłości. No i najważniejsze: teraz już wiemy, że pierwszy dzień w nowej pracy to bez wątpienia dla każdego  stresujące przeżycie!

      Wszystkim koleżankom i kolegom z Zespołu Szkół  Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni polecamy udział w przyszłych edycjach Dnia Przedsiębiorczości

      Autorzy: B. Bryk, K. Wachowska

       

       

       

       

     • 22 kwietnia Dzień Ziemi

     • W dniu 22 kwietnia z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie z ZSAE w Weryni uczestniczyli  w webinarium na temat zmian klimatu oraz działań na rzecz ochrony klimatu organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Uczniowie wysłuchali wykładów pracowników Uniwersytetu Warszawskiego:
      - „System klimatyczny Ziemi, co to cykl węglowy oraz jak działa efekt cieplarniany?” przeprowadzony przez dr Aleksandrę Kardaś
      „Co mogę zrobić dla klimatu?” – przeprowadzony przez dr Magdalenę Budziszewską

      Następnie uczestniczyli w praktycznych warsztatach prowadzonych przez edukatorów zrównoważonego rozwoju, ekonomii cyrkularnej i zero waste.
      Warsztat kulinarny z Jagną Niedzielską – zwracający uwagę na problem marnowania żywności w tym świadomego dokonywania zakupów i prawidłowego przechowywania żywności,
      Warsztat „ubraniowy” z Katarzyną Wolszczak – podkreślający kwestie odpowiedzialnej zrównoważonej mody, jej ceryfikacji “Organic”, “Sustainable”, “Conscious”, “Natural”, Non-toxic”, itp. oraz nadawania drugiego życia ubraniom.

      Wrażenia uczniów

      Bardzo ciekawe i inspirujące warsztaty. Wysoka jakość wideo jak i również audio. Prowadzący bardzo ciekawie opowiadał o tym co dobrego możemy zrobić dla środowiska. Zaskoczyło mnie to jak można wykorzystać stare lub uszkodzone ubrania. Wiele przykładów a także podanie źródeł skąd możemy czerpać inspiracje. Teraz będę wiedział jakie ubrania wybierać nie tylko ze względu na wygląd, ale także na jakość i bezpieczeństwo dla środowiska

      Patrycja

      Moja ocena co do warsztatów jest bardzo pozytywną. Zaskoczyło mnie to, że jest w nim bardzo dużo przydatnych sposobów o których nawet nie miałam pojęcia. Myślę, że wezmę pod uwagę kilka sposobów i będę je stosować we własnym życiu.

      Angelika

      Uważam, że warsztaty były bardzo ciekawe. Dowiedziałam się, że zrobienie czegoś dla klimatu wcale nie jest łatwe. Rzeczą która mnie zaskoczyła było ciekawostka na temat słomek papierowych. Okazuje się, że słomki wcale nie są w całości z papieru ale z dodatkiem plastiku, co jest jeszcze gorsze dla środowiska. Warsztaty z żywności zdziwiły mnie ile jest wyrzucanego jedzenia. Nie byłam świadoma jak dużo jest marnowane. Dzięki udzielonym wskazówkom chciałabym to zmienić w swoim życiu. Dzięki warsztatom odzieżowym poprawiła się moja świadomość kupowania. Wcześniej nie zwracałam uwagi na to gdzie i kto je produkował, co z mojej strony było nieodpowiedzialne.  Pani z warsztatów przekonała mnie także do zakupów w second handzie.

      Ewelina

     • Sukces w ogólnopolskim konkursie historycznym

     • W marcu Klub Lidera Rzeczypospolitej ogłosił Ogólnopolski Konkurs Wyklęci w naszej pamięci”. Celem konkursu było upamiętnienie postaci Żołnierzy Niezłomnych. Z naszej szkoły dziesięcioro uczniów wzięło udział w kategorii literackiej. Spośród ponad 100 nadesłanych prac uczennice: Ewelina Buczek 3ae, Maria Bembenek 4ez, Wiktoria Węglarz 2z otrzymały wyróżnienie. Gratulujemy! 

      Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i popularyzowanie postaw naszych narodowych bohaterów, o których tak niewiele wiemy. Nasi uczniowie są dopiero pierwszym pokoleniem Polaków, które może uczyć się  o losach niezwykłych ludzi, dla których Bóg, Honor, Ojczyzna nie były pustymi słowami. Oni za ojczyznę i wiarę oddawali to co mieli najcenniejsze - życie. 

      Fragmenty wyróżnionych prac:

      Ewelina Buczek 

      „Wierny wolności
       

      Wiedziałeś, czym wolność,

      Cenę jej też znałeś,

      By ratować Polskę,

      Życie swe oddałeś.

      Bóg był twoim druhem,

      Honor drogowskazem,

      Walka za ojczyznę -

      Miłości obrazem.

      Żołnierzu podziemia

      Wraz z braćmi twoimi,

      Okazałeś wierność

      Czynami swoimi...)

      Walczyłeś do końca,

      Wierzyłeś w wygraną,

      Podążałeś ścieżką

      Wolności obraną…)

      (...Zaś Nil wierny kraju

      ,Niepodległość stworzył,

      Później go stracili,

      Wolności nie dożył.

      Nie uszanowali

      Prośby rozstrzelania,

      Śmierć przez powieszenie,

      Bez łaski, bez zdania.

      Żołnierzy tak wielu,

      Kraju bohaterów,

      Straciliśmy w walce

      I historii dziejów.

      Przez lata ukryci

      W kącikach pamięci,

      Dla zdrajców - bandyci,

      Dla patriotów - święci.

       

      Maria Bembenek 

      „Przeklęty”


      (...Wyklęty na wieki.

      Obdarty z nadziei.

      Sam przeciwko światu.

      W imieniu czego?

      Wolności? - oddałem całą.

      Ojczyzny? - przelałem morze krwi.

      Miłości? - obnażyłem dla niej serce…)

       

      Wiktoria Węglarz
       

      (…Jednym z przykładów takich postaci był Antoni Heda - pseudonim ,,Szary”…)

      (…Był to bohater, który w swoim życiu bardzo wiele poświęcił dla ojczyzny, jej dobra i wolności. Bohatersko walczył z okupantem sowieckim, hitlerowskim, a po wojnie komunistycznym. Lecz zamiast docenić jego wyczyny doczekał się więzienia, prześladowania, utraty bliskiej rodziny i przyjaciół. Był szykanowany i wiele lat spędził w więzieniu. Nie tak powinno być. Tacy bohaterowie powinni być doceniani za swoje czyny, a nagrodą nie powinno być prześladowanie, lecz chwała…)

      Autor: B. Bogdanowska-Olszówka 

     • Ciekawe lekcje plastyki

     • Plastyka w ZSA-E w Weryni - to odkrywanie świata sztuki i współtworzenie jej w swoim miejscu tu i teraz. Takie lekcje nasza młodzież uwielbia, bo może tworzyć, przekazywać emocje na papier i często  zaskakiwać, nie tylko innych, ale tez siebie. Ostatnio uczniowie  zmierzyli się z ARTYSTAMI LEGENDAMI  takimi jak  Hasior, Kantor... ale też  i z tymi  współcześnie tworzącymi, np. z  młodym  artystą  takim jak JR. Realizacji i zdjęć JR nie znajdziemy w muzeum czy w galerii. Miał on tylko jedną wystawę w Galerii Emmanuela Perrotina w paryskiej dzielnicy Marais. Jedynym sposobem na ich znalezienie jest spacer, czy to w Nowym Jorku, czy w Rio de Janeiro, z otwartymi oczami.  Ten znakomity Francuz pracuje głównie na gigantycznych portretach anonimowych ludzi, drukowanych w czerni i bieli. On i jego zespół zwykle przyklejają je na elewacjach budynków mieszkalnych. Podejście JR polega na narzuceniu swoich zdjęć oczom opinii publicznej. Artystę często cytuje się mówiąc: „Miasto jest skansenem”. Im więcej czasu mija, tym bardziej jego projekty rosną. Jego twórczość można podsumować takim hasłem: Jestem właścicielem największej galerii sztuki na świecie: ściany świata. Zwracam uwagę tych, którzy zwykle nie odwiedzają muzeów

      W tym właśnie duchu tworzyli artyści z ZSA- E w Weryni. Nasladując JR pokazali ciekawe ujęcia, miejsca, osoby, które zachwycają - sami zobaczcie!

      Oto prace uczniów klas 1 ZAS-A w Weryni.
      Galeria miejsca uczniów ZSA-E w Weryni

      Katarzyna Cesarz  nauczyciel plastyki

     • Słodka pasja

     • Nawet nie wiem kiedy minęły lata spędzone w technikum. Piszę jako uczennica, której przygoda z ZSA-E w Weryni dobiega końca. Przede mną już tylko egzamin maturalny. Co zapamiętam? Wiele chwil spędzonych ze znajomymi, z którymi dzieliłam radości i smutki. Nasze wspólne lekcje, zajęcia praktyczne, staże zawodowe, wycieczki, warsztaty, czy konkursy. Trzeba przyznać, że było tego całkiem sporo! Na zakończenie edukacji na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych chciałabym krótko opowiedzieć o mojej pasji do wypieków.

      Od małego lubiłam piec ciasta, ciasteczka i inne przysmaki. Stąd też wybór szkoły i zawodu - trzeba przyznać, że bardzo trafny! Nie zawsze moje słodkości były udane, ale nie poddawałam się. Czytałam, a przede wszystkim oglądałam filmiki, dzięki którym poznawałam słodkie tajemnice cukiernictwa oraz poszerzałam wiedzę o nowe trendy. Również w szkole mogłam liczyć na rady i wskazówki od doświadczonych nauczycielek przedmiotów zawodowych, którym serdecznie dziękuję za możliwość przeżycia kulinarnej przygody. Najbardziej rozkochałam się w tortach, a szczególnie tych, dekorowanych w stylu angielskim. Na zdjęciach możecie zobaczyć kilka moich propozycji, ale myślę, że to dopiero początek!

      Autor: Wiktoria Rojek

     • Wirtualne spotkania na żywo

     • Uczniowie uczący się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych, biorąc udział w lekcjach zdalnie, czerpią wiedzę nie tylko przekazywaną przez nauczycieli, ale i bezpośrednio od specjalistów z branży. Nasi monterzy biorą udział w cyklu webinariów dla szkół organizowanych przez firmę Geberit. W pierwszym  webinarium na temat „Systemy wodociągowe i ogrzewania podłogowego Volex” eksperci z firmy Geberit zapoznali naszych uczniów z nowoczesnym systemem rur przeznaczonych do wody pitnej, instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego. System ten może być wykorzystywany do wszystkich standardowych prac hydraulicznych w nowych budynkach i projektach renowacyjnych.

      Drugie webinarium na temat „Systemy kanalizacyjne PE” odbyło się 21.04.2021 r. Eksperci opowiedzieli wtedy o systemie kanalizacyjnym, który nadaje się do wielu zastosowań w zakresie kanalizacji wewnętrznej, kanalizacji zewnętrznej odprowadzania wody z budynków, odwadniania dachów, w przemyśle, w obiektach handlowych lub laboratoryjnych, do układania w ziemi, w betonie lub przy budowie mostów. Takie webinaria dają solidną dawkę specjalistycznej wiedzy, dlatego nasi monterzy już zapisują się na kolejne spotkania. Dziękujemy firmie Geberit za możliwość udziału w tym cyklu webinariów.

      Autor: Grzegorz Warunek

     • Rachunkowość w pigułce

     • Ekonomiści znowu szaleją i zaskakują! W III edycji Podkarpackiego Turnieju Szkół Ekonomicznych ,,Rachunkowość w pigułce” stanęli na podium! Naszą szkołę reprezentował zespół z klasy czwartej w składzie: Gabriela Drałus, Konrad Świątek i Patrycja Żądło, a opiekunem uczniów była pani Ewa Serafin.

      Tegoroczny turniej odbył się z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych i przebiegał w następującej kolejności: I etap - szkolny, II etap - część teoretyczna i część praktyczna (finał turnieju).

      W konkursie wzięło udział 120 uczniów z województwa podkarpackiego, z czego do II etapu-teoretycznego przystąpiło tylko 36 uczniów z 12 szkół (zespoły trzyosobowe reprezentujące daną szkołę), a do finału (II etap-praktyczny) zakwalifikowało się jedynie 18 uczniów z 6 szkół ponadpodstawowych, w tym reprezentanci naszej szkoły.

      Podczas finału zespół naszych ekonomistów zajął ex aequo 3 miejsce wraz z  Zespołem Szkół Ekonomicznych z Brzozowa. Wówczas uczniowie z tych dwóch drużyn wzięli udział w dogrywce, w wyniku której nasz zespół zajął 4 miejsce. Tak naprawdę niewiele zabrakło naszym reprezentantom, były to różnice dosłownie minimalne.

      Ekonomiści z czwartej klasy wykazali się fachową wiedzą z zakresu rachunkowości, precyzją, umiejętnością korelacji wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz zdolnością pracy zarówno indywidualnej, jak i grupowej. W trakcie konkursu wykazali się także umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach stresowych, bo musieli odpowiednio gospodarować czasem itp.

      Jesteśmy bardzo dumni Drodzy Uczniowie z efektów Waszej pracy i serdecznie gratulujemy!

      Życzymy sukcesów w kolejnych przedsięwzięciach ekonomicznych. Może konkurs był dla Was inspiracją do kontynuacji przygody z rachunkowością?

      Autorzy: Ewa Serafin, Katarzyna Wachowska

     • Sleeveface - ubierz się w książkę wiosna 2021

     • Wielkie brawo za pomysły, aranżację tła i zaangażowanie!

      Prezentujemy ciekawą sesję zdjęciową naszych uczniów z książką tle. Młodzież w niekonwencjonalny sposób zareklamowała książkę i wykazała się kreatywnośćią mając do dyskozycji jedynie wyobraźnie i aparat.

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

      I miejsce zajęli: Maria Bembenek, Alicja Czachor, Weronika Fitał, Barbara Guźda, Paulina Kowal, Sylwia Michałek, Patrycja Ozga, Kinga Płaza, Gabriela Skiba, Emilia Stąpor, Konrad Świątek, Kinga Tabor, Kinga Wilczyńska, Natalia Wit, Patrycja Żądło

      Autor: Bogusława Sobowska-Rekut

     • PRZYJACIELE LASU - TO  MY -  JA I TY

     • Często na lekcjach powtarzam słowa - „Ja jestem z pokolenia które wie, a Wy jesteście z pokolenia które jeszcze może zmienić oblicze naszej Ziemi, więc razem możemy dla niej zrobić więcej”.

      W myśl tych słów każdego roku w Zespole Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni prowadzimy wspólnie edukację ekologiczną, w czym mocno sprzyja nam położenie szkoły, która jest z trzech stron otoczona lasem i przylega do historycznego parku, ze wspaniałym drzewostanem otaczającym pałac hr. Jerzego Tyszkiewicza. Od wielu lat współpracujemy z Nadleśnictwem Kolbuszowa. Owocem naszej współpracy są różnorodne akcje ekologiczne mające na celu poznawanie przyrody bliższej i dalszej.

      W tym roku szkolnym pod honorowym patronatem Nadleśnictwa prowadzimy akcję ekologiczną PRZYJACIEL LASU w ramach, której realizujemy różne działania poszerzające wiedzę o lesie, właściwe zachowania w lesie oraz kształtujemy wrażliwość i szacunek dla ojczystej przyrody.

      W ramach akcji "Pomagamy ptakom przetrwać zimę" przeprowadziliśmy lekcje online jak dokarmiamy ptaki zimą, żeby im pomóc, a nie zaszkodzić. Przypomnieliśmy o przestrzeganiu kilku zasad:

      • kiedy rozpoczynać dokarmianie ptaków,
      • nie przerywać dokarmiania,
      • systematycznie oczyszczać karmnik,
      • umieścić karmnik tak, żeby nie mogły dostać się do niego drapieżniki polujące na ptaki.

       

      Zdziwienie wywołał fakt, że przepis na kule dla ptaków jest zupełnie nieskomplikowany. Do ich wyrobu wystarczy zaopatrzyć się w smalec i ziarno oczywiście z zastrzeżeniem, żeby smalec nie był dodatkowo solony, bo może ptakom zaszkodzić. Gotowe kule uczniowie mieli okazję zawiesić na obejściu szkoły i obserwować pierwszych skrzydlatych gości przylatujących, żeby dziobnąć trochę ptasich rarytasów oraz  prowadzili dokarmianie i obserwacje ptaków w przydomowych ptasich stołówkach. Podglądanie ptaków przy karmniku było okazją  do spotkania z nimi, nauczenia się rozpoznawania pospolitych gatunków. Jako, że z nastaniem chłodów i śniegu ptasie bractwo licznie odwiedzało miejsca, w których młodzież wykładała im pokarm.

       

      Kilka obserwacji naszych uczniów.

       

      Podczas dokarmiania ptaków i moich obserwacji udało mi się zauważyć różnego rodzaju ptaki m.in sikorki, bażanty i Mazurki. Ptaki karmiłam zbożem pszenżyto , orzechami włoskimi i laskowymi, kulami tłuszczowymi i mieszanką zakupioną z przeznaczeniem dla ptaków

      Natalia

      Dokarmiałam tłuszczem zwierzęcym (słonina)  oraz ziarnami słonecznika. Najczęściej przylatywały sikorki. Każdego dnia rankiem odwiedzały moją stołówkę

      Amelia

      Do mnie przylatywały mazurki, wróble sikorki oraz rudziki, najciekawsze było to, że miały jakiś zorganizowany sposób przylatywania do karmika. Miałam wrażenie jakby stały w kolejce, a gdy, któryś ptak podleciał z boku była wielka wrzawa. W przyszłym roku powieszę 2 karmniki i zobaczę jak będą się zachowywać. Przystępując do akcji nie wiedziałam ile sprawi mi to radości. Polecam koleżanki i koledzy.

      Patrycja

      Za trud włożony w dokarmianie ptaków wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy i zaczynamy koleją akcję ekologiczną LEŚNY PATROL , na zdjęcia i sprawozdania czekamy do 10 czerwca.

      Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

     • Zaproszenie do udziału w konkursie

     • Pięć lat temu zrealizowaliśmy Projekt "ŚWIĘTE SŁOWA STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO", przed rokiem szykowaliśmy się do drugiej jego edycji, ale niestety wybuch pandemii pokrzyżował nam te plany. Teraz jednak uznaliśmy, że przybliżanie i głębsze poznawanie wspaniałej postaci Prymasa Tysiąclecia zdaje się być bardzo potrzebne, szczególnie, gdy Uchwałą Sejmu i Senatu RP prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku, roku. A zatem gorąco i serdecznie pragniemy zaprosić Państwa do II-giej edycji tego Konkursu, którego tematem jest przygotowanie pracy plastycznej w formie PLAKATU promującego jedną, wybraną (z podanych przez Organizatora) myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego.DO DNIA 15 MAJA czekamy i przyjmować będziemy ZGŁOSZENIA wraz z PRACAMI. W załączeniu przesyłamy Regulamin, Kartę zgłoszeniową do ww. Projektu i Wykaz cytatów do wyboru. Więcej konkursowych szczegółów jest dostępnych na naszej stronie internetowej www.fundacjabowarto.pl.

      Szczegółowych informacji udzielają ks. Paweł Pratko i Witold Cesarz

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie