• Administrator danych osobowych

    •  

      Informujemy, iż:

     1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni reprezentowany przez Dyrektora szkoły z siedzibą w Weryni, 36-100 Kolbuszowa, Werynia 501.
     2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: e-mail:elzbieta.rozmus@zswerynia.pl, tel. 661474234. 
     3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zadań statutowych szkoły: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz  upowszechniania osiągnięć uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich oraz akcjach społecznych a także publikowanie ich  na stronie internetowej szkoły na cały czas nauki w szkole.
     4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: osoby uprawnione, pracownicy szkoły, organ prowadzący, organ nadzorujący szkołę, kuratorzy sądowi, sądy.
     5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa oświatowego oraz przepisach związanych z archiwizacją.
     6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
     7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
     8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
     9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do podania danych. W przypadku niepodania danych osobowych będzie niemożliwe realizowanie zadań szkoły wobec Państwa dziecka.

      

     ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROTECHNICZNO-EKONOMICZYCH W WERYNI KLAUZULA INFORMACYJNA

     DLA KANDYDATA DO SZKOŁY

      

     1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni reprezentowany przez Dyrektora szkoły z siedzibą w Weryni, 36-100 Kolbuszowa, Werynia 501. 
     2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: e-mail: elzbieta.rozmus@zswerynia.pl, tel. 661474234. Chętnie odpowie na wszystkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Inspektor nie będzie jednak mógł odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące wyników rekrutacji.
     3. Dane osobowe zawarte we wniosku o przyjęcie do Szkoły, w zakresie wynikającym z art. 150 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz., 1082 ze zm.), będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora, podmioty którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
     4. Pani/Pana dane osobowe:
     1. w zakresie dokumentacji rekrutacyjnej: będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym będzie dana osoba korzystać z kształcenia,
     2. w zakresie dokumentacji przebiegu nauczania: 5 lat – dzienniki lekcyjne (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia nauki na danym poziomie), 50 lat – księgi arkuszy ocen (licząc od początku roku następującego po roku zakończenia lub przerwania nauki w szkole).
     3. przez okres roku od zakończenia rekrutacji, jeżeli kandydat nie zostanie przyjęty do placówki.
     1. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
     2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
     3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, tj. udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz pobierania nauki. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie nauki w tutejszej szkole.
     4. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
     5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie