• Technik agrobiznesu

   • Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny zawód. Technik  agrobiznesu zajmuje się prowadzeniem produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz przetwórstwem żywności. Cechą wyróżniającą jest przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym, prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa i rozliczeń podatkowych. Absolwent może prowadzić działalność typowo rolniczą, przetwórstwo żywności, a także prowadzić działalność gospodarczą wraz z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji. W procesie kształcenia ma możliwość ukończenia szkolenia wymaganego od kandydatów na kierowców w zakresie kategorii T. Absolwent może ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz dotacje do gospodarstwa rolnego.

   • Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

    ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

    ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

    Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

    1. w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej:

    • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
    • prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
    • prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

     

    2. w zakresie kwalifikacji ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie:

    • organizowania i realizowania zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w agrobiznesie,
    •  organizowania i wykonywana prac związanych z przetwórstwem spożywczym,
    • prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.
   • Możliwości podnoszenia kwalifikacji w zawodzie

    Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

    Absolwent może  kontynuować naukę w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na uczelniach ekonomicznych, rolniczych lub innych, albo podjęć pracę w  przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych czy urzędach administracji samorządowej.