• O nas

     • KRS 0000364641

      NIP 8141678211 

      REGON 180706967 

      Data rejestracji 10 września 2010 r.

      Adres siedziby 501, Werynia, 36-100 Kolbuszowa, Polska

       

     • Celem Stowarzyszenia jest:

      • działanie na rzecz Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni zwanego dalej Zespołem,
      • wspieraniu Zespołu w jego działalności dydaktycznej, wychowawczej i kulturalnej,
      • dążenie do zapewnienia młodzieży uczącej się w Zespole jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy, a także możliwości realizacji jej potrzeb kulturalnych, naukowych, sportowych,
      • kultywowanie tradycji  Zespołu i szerzenie ich  wśród swoich członków,
      • upowszechnianie świadomości i kultury prawnej wśród obywateli,
      • podnoszenie kwalifikacji mieszkańców powiatu i regionu,
      • aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego i regionalnego,

       

      • promowanie działalności charytatywnej i wolontariatu w regionie, kraju i poza jego granicami,
      • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
      • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
      • działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
      • działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy osobom niepełnosprawnym,
      • działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
      • działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej i sportu,

       

      • działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
      • działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
      • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
      • działanie na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach,
      • działanie na rzecz wsparcia rodzin niewydolnych wychowawczo,
      • wspieranie szkoleniowo, technicznie, informacyjnie lub finansowo działalności innych organizacji i stowarzyszeń w zakresie realizacji przez nie celów określonych w pkt 1-20.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub
    17 227 13 32
    numery wewnętrzne:
    101 sekretariat
    103 dyrektor
    105 zastępca dyrektora
    107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa


    Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz
    zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk
    beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg
    elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca:
    Powiat Kolbuszowski
    ul. 11-go Listopada 10
    36-100 Kolbuszowa
    NIP 814-15-73-682

    Odbiorca:
    Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
    Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie