• Technik ekonomista

   • Innowacja BANKOWOŚĆ I FINANSE

    Celem wprowadzenia innowacji pedagogicznej jest poszerzenie wiadomości i umiejętności praktycznych uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik ekonomista z zakresu bankowości  oraz rynku finansowego ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego. Dodatkowo innowacja ma na celu przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata finansów i bankowości, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się krajowym i zagranicznym rynku pracy.

    Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Nabyte dodatkowe umiejętności zawodowe z zakresu rynku finansowego i bankowości umożliwią absolwentowi poszerzenie wachlarza ofert zatrudnienia na wielu stanowiskach w różnych jednostkach finansowych i bankowych.

    Bankowość to dynamicznie rozwijający się i wychodzący naprzeciw oczekiwaniom klientów nurt w ekonomii, który w przyszłości będzie generować dodatkowe miejsca zatrudnienia np. w bankowości internetowej. Absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomista z ukończoną innowacją z bankowości i finansów z wykorzystaniem mnemotechnik może znaleźć zatrudnienie w takich jednostkach jak:  banki, firmy konsultingowe, pośrednictwo kredytowe, pośrednictwo ubezpieczeniowe i finansowe, pośrednictwo giełdowe, instytucje finansowo- -ubezpieczeniowe czy działy bankowości internetowej. Ponadto uczeń, który ukończy tą specjalizację będzie mógł pracować jako doradca kredytowy i inwestycyjny, opiekun klienta w banku lub w instytucji finansowej, analityk kredytowy, makler giełdowy czy też wirtualny asystent bankowy (Virtual Personal Banking) .

    Innowacja z zakresu bankowości i finansów ma formę ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod w procesie nauczania – mnemotechnik.

    Mnemotechniki to innowacyjna metoda wykorzystywana w procesie nauczania i uczenia się. Wykorzystane podczas wdrażania innowacji ,, Bankowość i finanse z wykorzystaniem mnemotechnik” uatrakcyjnią proces uczenia się zagadnień z zakresu finansów i bankowości. Celem wdrożenia ich jest  stymulowanie pamięci i koncentracji,  a także  szybsze uczenie się, zapamiętywanie i odtwarzanie informacji.  Poprzez takie techniki  jak  mapy myśli, rzymski pokój (haki pamięciowe), łańcuchową metodę skojarzeń, grupowanie poprzez skojarzenia czy anagramy uczestnicy innowacji będą się świetnie bawić, a z drugiej strony dzielić się doświadczeniami zdobytą wiedzą i umiejętnościami  wśród kolegów i koleżanek. Jest  to doskonała  okazja, aby uczestnicy innowacji w efektywny sposób rozpropagowali, zapamiętali jak najwięcej informacji  jak też   nabyli nowe umiejętności zawodowe z zakresu rynku finansowego i nowoczesnej bankowości. Mnemotechniki uatrakcyjniają przebieg realizacji innowacji pedagogicznej oraz przyczyniają się do zwiększenia efektywności nauczania treści ekonomicznych.

    Innowacja pedagogiczna jest realizowana także poprzez koedukację koleżeńską z wykorzystaniem następujących metod i środków dydaktycznych: praca w grupach, prezentacje multimedialne, plansze i plakaty, edukacyjne filmy zawodowe z zakresu finansów i bankowości. Umożliwia to uczniom dodatkowo obrazowe zapamiętywanie, rozwinie talenty, zachęca młodzież do podejmowania innowacyjnych działań i podnosi atrakcyjność nauki.

    Innowacja pedagogiczna ,,Bankowość i finanse” umożliwia uczniom rozwijanie ich pasji i zainteresowań, zachęca do pogłębiania wiedzy specjalistycznej, a przede wszystkim jest wspaniałą przygodą w głąb wirtualnych finansów i bankowości.

    Dodatkowo, wprowadzona innowacja wzbogaca ofertę edukacyjną naszej szkoły.

    Technik ekonomista to zawód ponadczasowy, niezwykle atrakcyjny i popularny na rynku pracy. Szeroka wiedza i umiejętności stwarzają elastyczne możliwości zatrudnienia ekonomisty, począwszy od prowadzenia własnej działalności poprzez pracę w firmach produkcyjnych i w bankach. Jako ekonomiści sprawdzają się zarówno osoby spokojne, systematyczne w pracy np. na stanowiskach administracyjno-biurowych, w księgowości, planowaniu, również osoby energiczne, poszukujące wyzwań, nie bojące się ryzyka np. w marketingu, w instytucjach finansowych, także na stanowiskach kierowniczych.

    Informacje dodatkowe

    Szkoła umożliwia zdobycie umiejętności sporządzania dokumentów księgowych i sprawozdań finansowych, obsługi urządzeń techniki biurowej oraz specjalistycznych programów komputerowych: kadrowo-płacowych, magazynowo-zaopatrzeniowych i finansowo-księgowych. Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

   • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

    EKA.04.Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
    EKA.05.Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

    Sylwetka absolwenta

    Absolwent kończący szkołę zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

    • prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej,
    • sporządzania dokumentacji i sprawozdań we wszystkich podmiotach gospodarczych na rynku pracy,
    • biegłej obsługi programów komputerowych do obsługi firmy i biura rachunkowego,
    • posługiwania się technicznymi środkami biurowymi i organizowania pracy biura,
    • działań marketingowych, reklamy, zarządzania,
    • organizowania zadań w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania produkcji, sprzedaży towarów i usług,
    • obliczania podatków,
    • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,
    • obliczania, interpretacji i prezentacji miar statystycznych,
    • obliczania wskaźników niezbędnych do oceny kondycji ekonomiczno-finansowej firmy, analizy kosztów przychodów,
    • ewidencjonowania (księgowania) operacji gospodarczych,
    • prowadzenia rozliczeń finansowych z przedsiębiorstwami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
    • prowadzenia korespondencji w sprawach pracowniczych, finansowych i handlowych,
    • sporządzania planów działania i organizowania procesów logistycznych jednostki organizacyjnej,
    • stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
   • Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie: w każdym podmiocie gospodarczym produkcyjnym, handlowym, usługowym, jednostkach budżetowych, urzędach i bankach jako:

    a) pracownik administracyjno-biurowy,
    b) pracownik działu kadr i płac,
    c) księgowy,
    d) specjalista ds. inwentaryzacji,
    e) specjalista ds. rozliczeń podatkowych,
    f)  specjalista ds. marketingu i reklamy,
    g) planista,
    h) analityk,
    i)  referent,
    j) zaopatrzeniowiec,
    k) pracownik magazynów, hurtowni i sklepów,
    l) pracownik biur rachunkowych,
    m) agent ubezpieczeniowy
    n) asystent prezesa

    Może podwyższać swoje kwalifikacje poprzez kontynuowanie nauki w szkołach wyższych na takich kierunkach, jak: finanse i bankowość, ekonomia, zarządzanie i marketing, logistyka i innych oraz ukończyć kurs kwalifikacyjny EKA.07. Prowadzenie rachunkowości  uzyskując tytuł technika rachunkowości.

    Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
    Pracownie ekonomiczne wyposażone są w sprzęt audiowizualny oraz komputery z programami finansowo-księgowymi, magazynowymi, kadrowo-płacowymi, a także programami do obsługi małej i średniej firmy i rozliczeń z ZUS za pomocą programu PŁATNIK.

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie