• Technik ochrony środowiska

      • Zadaniem technika ochrony środowiska jest monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, a także określenie parametrów wielu procesów inżynierii środowiska, w tym na przykład uzdatniania wody. Technik klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, sporządza bilans zanieczyszczeń, prowadzi badania laboratoryjne w specjalistycznym zakresie, planuje zadania usuwania zanieczyszczeń z powietrza, wody i gleby, bada i ocenia poziom hałasu. A ponadto, realizuje zadania związane z ochroną poszczególnych komponentów środowiska.
        

       Informacje dodatkowe
       W trakcie nauki dowiesz się jak można troszczyć się o środowisko, jak obserwując rośliny ocenić stopień zanieczyszczenia otoczenia, jak zaprojektować system uzdatniania wody czy oczyszczania ścieków. Dołącz do tych, którzy w praktyczny sposób dbają o środowisko.

      • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
       CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

        

       Sylwetka absolwenta
       Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik ochrony środowiska będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

       • badania stanu środowiska,
       • monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
       • sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby,
       • planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami,
       • planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.


      • Technik ochrony środowiska znajdzie zatrudnienie w:

       • ośrodkach badań i kontroli stanu środowiska,
       • terenowych organach administracji państwowej,
       • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
       • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody,
       • instytucjach naukowo-badawczych,
       • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
       • centrach edukacji ekologicznej.