• Elżbieta Rozmus-Maciąg

    mail e-mail: elzbieta.rozmus@zswerynia.pl

    Godziny pracy:

    poniedziałek–piątek

    7:30–15:30

     

    Numer telefonu:

    17 227 14 41, 17 227 13 32


    Dane kontaktowe
     

    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły przynoszą do sekretariatu:

    1. Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie: nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania).
    2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
    3. Kartę zdrowia ucznia i kartę szczepień.
    4. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań  zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.
    5. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
    6. Podanie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do technikum lub szkoły branżowej I stopnia 
     Wniosek: Podanie o przyjęcie do ZSA-E w Weryni.
    7. Orzeczenie, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli kandydat posiada).

    Zasady wydawania duplikatu legitymacji szkolnej

     

    W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń powinien wystąpić do Dyrektora Zespołu z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu 

    1. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie ucznia (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty.

    2. Oplata za wydanie duplikatu wynosi 9 zł.

    3. Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy:   

     Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, Bank Pekao SA 
     nr rachunku:    97 1240 2627 1111 0010 8530 8823

     z tytułem wpłaty: Duplikat legitymacji 

    4. Za ten przelew w Podkarpackim Banku Spółdzielczym nie sa pobierane opłaty. 

    5. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej - do 7 dni. 

     Wniosek: Duplikat legitymacji


    Zasady wydawania duplikatu świadectwa szkolnego
     

     1. W przypadku utraty oryginału świadectwa szkolnego uczeń lub absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

                          - rodzaju świadectwa (promocyjne, ukończenia, dojrzałości),

                   - rok ukończenia szkoły, klasy.

         2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty.

    3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006 r. nr 225, poz 1635 z póź. zm.)

         4. Powyższą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy:

    Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, Bank Pekao SA
    nr rachunku: 97 1240 2627 1111 0010 8530 8823
    z tytułem wpłaty: Duplikat świadectwa

     5. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

         6. Termin wykonania duplikatu: do 14 dni od dnia złożenia wniosku.

     7. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające  pisemne upoważnienie - za potwierdzeniem odbioru.

    Wniosek: Duplikat świadectwa

     


  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie