• Technik technologii żywności

   • Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przemysłu spożywczego, obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych, określa wartość odżywczą wyrobów spożywczych, charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące podczas produkcji i przechowywania wyrobów spożywczych, rozróżnia metody utrwalania żywności i ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych, charakteryzuje systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, magazynuje surowce, półprodukty i wyroby cukiernicze, sporządza półprodukty i wyroby cukiernicze, dekoruje, konfekcjonuje i dystrybuuje  wyroby cukiernicze, planuje procesy i operacje jednostkowe do produkcji wyrobów spożywczych, monitoruje przebieg procesów produkcji wyrobów spożywczych w zakresie zgodności z systemami zapewnienia jakości, pobiera do badań próbki surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych, dobiera odczynniki, sprzęt i urządzenia laboratoryjne do badania surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych, wykonuje badania fizykochemiczne surowców, dodatków do żywności, materiałów pomocniczych, półproduktów i wyrobów spożywczych, rozlicza zużycie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych.

     

   • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

    SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych.
    SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

    Sylwetka absolwenta

    Absolwent kończący szkołę zawodzie technik technologii żywności będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
    w zakresie kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych:  

    • stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych,
    • magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych,
    • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych,
    • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych;


    w zakresie kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych:

    • wytwarzania produktów spożywczych,
    • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
    • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym.
   • Technik technologii żywności znajdzie zatrudnienie:

    • w laboratoriach przemysłu spożywczego,
    • na stanowiskach pracy związanych z analizą i produkcją żywności,
    • w przedsiębiorstwach zajmującym się przetwórstwem, produkcją lub dystrybucją produktów spożywczych.


    Absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.