• Technik rachunkowości

      • Zawód technik rachunkowości występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania. Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. W trakcie wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W powyższych pracach nieodzowne staje się stosowanie urządzeń techniki biurowej oraz wykorzystanie różnych aplikacji komputerowych.

      • Kwalifikacje w zawodzie:

       EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
       EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

       CELE KSZTAŁCENIA

       Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

       W zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

       • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
       • sporządzania dokumentacji kadrowej,
       • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
       • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,
       • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
       • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
       • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.
      • W zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

       • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
       • ewidencjonowania operacji gospodarczych,
       • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,
       • wyceniania składników aktywów i pasywów,
       • ustalania wyniku finansowego,
       • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,
       • prowadzenia analizy finansowej.

       Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodach w ramach branży określonej w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

       Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i EKA.07. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom zawodowy technik rachunkowości, a po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji EKA.O4. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej dyplom w zawodzie technik ekonomista.

   • Kontakty

    • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
    • 17 227 14 41 lub
     17 227 13 32
     numery wewnętrzne:
     101 sekretariat
     103 dyrektor
     105 zastępca dyrektora
     107 pokój nauczycielski
    • Werynia 501
     36-100 Kolbuszowa


     Poland
    • 814-14-04-726
    • Zbigniew Bogacz
     zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
    • Beata Bryk
     beata.bryk@zswerynia.pl
    • Elżbieta Rozmus-Maciąg
     elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
    • Nabywca:
     Powiat Kolbuszowski
     ul. 11-go Listopada 10
     36-100 Kolbuszowa
     NIP 814-15-73-682

     Odbiorca:
     Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
     Werynia 501
     36-100 Kolbuszowa
    • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
   • Logowanie