• Deklaracja dostępności strony internetowej

    Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych

    im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni

     

    Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.

    • Data publikacji strony internetowej : 22.04.2016
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 13.06.2020

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

    Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 23.03.2021

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Pogoda.
    • E-mail: iwona.pogoda@zswerynia.pl
    • Telefon: 17 22 71 441

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     

     

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    Dostępność architektoniczna

    1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    2. Na terenie szkoły są  miejsca parkingowe.
    3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
    4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro , 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
    5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
    6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
    7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
    8. W budynku pomocniczym szkoły są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (podjazd, sanitariaty)

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub
    17 227 13 32
    numery wewnętrzne:
    101 sekretariat
    103 dyrektor
    105 zastępca dyrektora
    107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa


    Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz
    zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk
    beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg
    elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca:
    Powiat Kolbuszowski
    ul. 11-go Listopada 10
    36-100 Kolbuszowa
    NIP 814-15-73-682

    Odbiorca:
    Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
    Werynia 501
    36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie