• Technik ochrony środowiska

   • Technik ochrony środowiska w szczególności: określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka; przeprowadza proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska, oznacza parametry zanieczyszczenia wody, powietrza, poziomu hałasu i stopnia zanieczyszczenia gleby; określa zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów; wykonuje pomiary poziomu hałasu i drgań mechanicznych; bada i kontroluje emisję i imisję zanieczyszczeń;   sporządza bilanse wodno-ściekowe, zanieczyszczeń odprowadzanych z gazami odlotowym ido atmosfery oraz zanieczyszczeń odprowadzanych z odpadami; posługuje się aparaturą pomiarową oraz urządzeniami stosowanymi w ochronie środowiska; posługuje się dokumentacją techniczną; przygotowuje mapy oraz schematy technologiczne; współpracuje w przygotowaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenu uwzględniając zasoby przyrody; posługuje się aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska; stosuje procedury oceny oddziaływania inwestycji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego; podejmuje działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń ekologicznych; współpracuje z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska; przygotowuje propozycje zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym; prowadzi kampanię na rzecz poprawy stanu środowiska, w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej i segregacji odpadów komunalnych.

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

    1. badanie stanu środowiska;
    2. monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
    3. sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;
    4. planowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami;
    5. planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony środowiska.

    Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska:

    -        efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów,

    -        efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska,

    -        efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie R.7. Ocena stanu środowiska,

    -        efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną  środowiska.

    Kwalifikacje w zawodzie technik ochrony środowiska:

    R.7. Ocena stanu środowiska

    R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

     

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie