• W Europie nie ma jednej uniwersalnej definicji Szkoły Promującej Zdrowie. Uznano, że każdy kraj powinien postrzegać Szkołę Promującą Zdrowie w kontekście własnego systemu edukacji, czynników kulturowych, społecznych i ekonomicznych, akceptując przyjęte podstawowe zasady i wartości takiej szkoły.

      Definicję Szkoły Promującej Zdrowie przyjęto w Polsce w 2015 r.

      Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: 

      • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, 

      • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.


      W modelu Szkoły Promuącej Zdrowie  uwzględniono trzy poziomy:

      1. Warunki dla tworzenia SzPZ.

      2. Główne obszary działań.

      3. Oczekiwane efekty

      Model  stanowił podstawę do opracowania czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie – pierwszy odnosi się do najniższego poziomu modelu (warunki do tworzenia SzPZ), kolejne trzy do poziomu środkowego (główne kierunki działań). Nie jest możliwe określenie standardów dla poziomu górnego (oczekiwane efekty).

      Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

      1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

      2. Etos zdrowia w szkole.

      3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną. 

      Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

      Nadrzędnym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej

      Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.: 

      • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
      • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
      • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
      • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
      • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
      • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
      • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa Poland
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • /ZSA-E501/zsae lub /ZSA-E501/domyslna
  • Logowanie