• Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów obowiązujące w Zespole Szkół -Agrotechniczno-Ekonomicznych  w Weryni na rok szkolny 2020/21:

   Lp. 

    Rodzaj czynności

   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

   1.

   Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   od 15 czerwca 2020 r. 

   do 10 lipca 2020 r.
   do godz.15.00

   2.

   Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 

   od 26 czerwca 2020 r.
   do 10 lipca 2020 r.
   do godz.15:00 

   3.

   Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty, oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje 

   od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

   4.

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   do 4 sierpnia 2020 r. 

   5.

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

   12 sierpnia 2020 r. 

   6.

   Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

   od 12 sierpnia 2020 r.

   7.

   Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku  przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii

   od 13 sierpnia 2020 r.
   do 18 sierpnia 2020 r. 

   do godz.15:00

   8.

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

   19 sierpnia 2020 r.
   do godz.14:00

   9.

   Poinformowanie kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

   19 sierpnia 2020 r. 

    

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni
   • zswerynia@zswerynia.pl
   • boguslawa.sobowska-rekut@zswerynia.pl
   • 17 227 14 41 lub 17 227 13 32 numery wewnętrzne: 101 sekretariat 103 dyrektor 105 zastępca dyrektora 107 pokój nauczycielski
   • Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
   • 814-14-04-726
   • Zbigniew Bogacz zbigniew.bogacz@zswerynia.pl
   • Beata Bryk beata.bryk@zswerynia.pl
   • Elżbieta Rozmus-Maciąg elzbieta.rozmus@zswerynia.pl
   • Nabywca: Powiat Kolbuszowski ul. 11-go Listopada 10 36-100 Kolbuszowa NIP 814-15-73-682 Odbiorca: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni Werynia 501 36-100 Kolbuszowa
  • Logowanie